Door Roel Sanders.

Ellerhuizen is een streekdorp dat tussen Bedum en Zuidwolde vanaf het Boterdiep zijn weg in oostelijke richting zoekt. In de Almanak van het departement Leens van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen van het jaar 1842 maakte J.G.Rijkens melding van de een jaar daarvoor gevonden resten van een kerk of kapel en een begraafplaats.

De landbouw was het hoofdmiddel van bestaan. Daarnaast was de steenfabriek van Hopma tussen1855 en 1932 in bedrijf.

In 1903 brandde de Krimstermolen bij het Kardingermaar af. Het daaropvolgende jaar werd een nieuwe molen gebouwd, die de naam Phoenix kreeg. Deze werd in 1977 verplaatst naar de huidige standplaats op de hoek van het Harm Westerskanaal en het Boterdiep.

De oudst bekende naam van het dorp is Aylardahusum, afgeleid van de mansnaam Aylard of de geslachtsnaam Aylarda.