De doktersfamilies Schleurholts-Boerma

door Alko van der Laan 

Deze genealogiebijdrage begint met H.U. Schleurholts uit Oldersum in Oost-Friesland. Zijn voorgeslacht is uitgezocht door Frans Olfers die voornamelijk het geslacht Olfers (Ulferts) heeft samengesteld en gaat terug tot Johann Slörholt, geb. te Emden in 1495 . Uitzonderlijk is dat de naam Hieronymus (naar een kerkvader uit de vierde eeuw) tot op de dag van vandaag in de familie voorkomt. De familie heeft van 1802 tot 1923 het beroep van arts in Bedum uitgeoefend . De Schleurholts tak begint bij I-A en de Boerma tak begint bij I-B en ze huwen aan elkaar bij III-B.

 

Naar index


 

Generatie I140001
(afb. 1) H.U. Schleurholts (1778-1858)

 

I-A Hieronymus Ulferts Schleurholts, zoon van Friederich Schleurholts en Harmanna Ulfferts, is gedoopt 18 november 1778 te Oldersum (oost Friesland), is overleden 14 maart 1858 te Bedum, chirurgijn-vroedmeester. Hieronymus werd 79 jaar.

 

Hij werd in 1799 als student ingeschreven aan de universiteit te Groningen, maar heeft zijn studie niet afgemaakt. Hij ging later naar Bedum waar hij opvolger werd van Dr. H. Werkman. Hij trouwde met de weduwe Werkman.

Provinciale Groninger Courant van 20 maart 1858:
Ook Bedum verloor dezer dagen een van zijn uitstekenste ingezetenen.
De geneesheer H.U. Schleurholts bezweek op ruim 79 jarige leeftijd, nadat hij kort tevoren zijne echtgenoote had ten grave geleid. Met onvermoeiden ijver en lust voor de wetenschap bezield, was hij inderdaad altoos een sieraad van zijnen stand.
Ofschoon met eene groote, doch moeilijke geneeskundige en vooral verloskundige practijk bedeeld, wist hij nog steeds tijd uit te winnen, om aan zijne zucht voor wetenschap en kunst te voldoen.
Behalve de genees- en verloskunde beoefende hij met vrucht het groote gebied der natuurkundige wetenschappen en vond daarin verpozing van zijne zoo moeilijke ambtsbezigheden.
Niet zelden vergastte hij dan ook zijne dorpsgenooten op keurige proeven en verhandelingen over deze wetenschappen, die hij, geholpen door zijn sterk geheugen, zoo juist naar de bevatting zijne hoorders in eenen populairen zin wist te richten.
Verscheiden geleerde genootschappen namen hem dan ook gaarne tot hun eerelid of medelid aan, welke genootschappen hij ook gaarne door mededelingen of voorlezingen den bloei wilde trachten te helpen bevorderen.
Geacht en bemind zooas hij was, brengt zijn dood, hoewel mede laat gekomen aan zijn standplaats Bedum een gevoelig verlies toe.

 

140002
(afb. 2) Jantje Luitjens Wijk (1772-1858)

 

 

Hieronymus trouwt (kerk) 3 januari 1802 te Bedum op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Jantje Luitjens Wijk, dochter van Luitje Tonnis en Diewerke Willems. Jantje is gedoopt 2 juli 1772 te Bedum, is overleden 8 februari 1858 te Bedum (aangevers overlijden waren Evert Woldenga en Jan Bakker), wonende te Bedum. Jantje werd 85 jaar.

Na het overlijden van Jantje Luitjens Wijk werd er op 23-3-1858 een boedelinventaris opgemaakt. (G.A. toegang 93-115-52)
Aanwezig in het huis aan de Grotestraat o.a. en gewaardeerd op:

 

9 koeien en kalveren                 ƒ  1105
twee paarden                         ƒ   450
Een bijbel met gouden krappen        ƒ   175
Dito met zilveren krappen            ƒ    17,50
gouden oorijzer                      ƒ   120,85
gouden ketting                       ƒ    47,50
Contante penningen                   ƒ  1400
Waardepapieren                       ƒ 93625
Totale waarde inventaris             ƒ 97483,80

 

Jantje was eerder gehuwd (1) met Hijpke Louwes Werkman.<1,2>

Hieronymus en Jantje hebben samen 8 kinderen:

 

1 Harmina Schleurholts is geboren 16 oktober 1802 te Bedum, is gedoopt 24 oktober 1802 te Bedum, is overleden 31 maart 1881 te Groningen. Harmina werd 78 jaar.

Harmina trouwt 3 augustus 1830 te Bedum op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Melchior Corstius, zoon van Melchior Corstius en Abigaïl van Giffen. Melchior is geboren 11 december 1804 te Stedum, is gedoopt 25 december 1804 te Stedum, is overleden 11 oktober 1859 te Godlinze, predikant. Melchior werd 54 jaar.

Predikant in 1827 te Lellens, in 1840 naar Godlinze.

2 Luitjen Schleurholts is geboren 19 februari 1804 te Bedum, is gedoopt 4 maart 1804 te Bedum, is overleden 10 juli 1805 te Bedum. Luitjen werd 1 jaar.

 

3 Luitjen Tonnis Schleurholts is geboren 1 februari 1806 te Bedum, is gedoopt 9 februari 1806 te Bedum, zie II-A.

 

4 Frederik Willem Schleurholts is geboren 11 september 1807 te Bedum, is gedoopt 20 september 1807 te Bedum, is overleden 19 november 1807 te Bedum.

 

5 Frederika Schleurholts is geboren 5 augustus 1808 te Bedum, is gedoopt 21 augustus 1808 te Bedum, is overleden 23 september 1808 te Bedum.

 

6 Frederik Willem Schleurholts is geboren 6 oktober 1810 te Bedum, is gedoopt 14 oktober 1810 te Bedum, is overleden 1 juli 1812 te Bedum. Frederik werd 1 jaar.

 

7 Frederika Maria Schleurholts is geboren 12 maart 1812 te Bedum, is overleden 10 juli 1812 te Bedum.

 

8 Frederika Schleurholts is geboren 25 november 1813 te Bedum, is overleden 12 mei 1853 te Oterdum. Frederika werd 39 jaar.

Frederika trouwt 19 juni 1832 te Bedum op 18-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacob Eikema, zoon van Johannes Eikema en Maaijke Brouwers. Jacob is geboren 13 maart 1807 te Loppersum, is overleden 14 maart 1875 te Groningen, predikant te Oterdum. Jacob werd 68 jaar.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Catharina Arnoldina Stuivinga.<3,4>

I-B Harm Roelfs Boerma, zoon van Roelf Harms Boerma en Jantien Stoffers, is gedoopt 4 december 1746 te Vries, is overleden 5 oktober 1811 te Groningen. Harm werd 64 jaar.

Harm trouwt (kerk) 24 mei 1789 te Groningen in de academiekerk op 42-jarige leeftijd met de 34-jarige Maria Brongers, dochter van Johannes Brongers en Gesina Kijff. Maria is geboren 9 juni 1754 te Groningen, is gedoopt 12 juni 1754 te Groningen, is overleden 26 juli 1819 te Groningen, Steenkopersche, wonende te Groningen. Maria werd 65 jaar.

Harm en Maria hebben samen 2 kinderen:

 

1 doodgeboren kind Boerma doodgeboren 19 november 1791 te Groningen.

 

2 Roelf Boerma is geboren 3 april 1794 te Groningen, is gedoopt 18 april 1794 in de Broerkerk te Groningen door Prof. Chevallier., zie II-B.

 

Generatie IIAfb. 2 - Luitjen Tonnis Schleurholts (1806-1870).
(afb. 3) L.T. Schleurholts (1806-1870)

 

II-A Luitjen Tonnis Schleurholts, zoon van Hieronymus Ulferts Schleurholts en Jantje Luitjens Wijk, is geboren 1 februari 1806 te Bedum, is gedoopt 9 februari 1806 te Bedum, is overleden 31 januari 1870 te Bedum, chirurgijn-vroedmeester, wonende te Bedum. Luitjen werd 63 jaar.

Provinciale Groninger Courant 5 februari 1870:
Men schrijft ons uit Bedum, d.d. 2 febr. l.l.: Onze gemeente is in rouw gedompeld over het afsterven van een harer waardigste leden, den heer dr. L.T. Schleurholts, lid der staten van Groningen.
Als eenigste zoon van den met roem bekenden geneesheer H.U. Schleurholts, wiens naam nog in veler herinnering leeft, volgde hij dezen in zijne uitgebreide praktijk op en toonde aan een helder verstand en een edel hart te paren, steeds bereid om zijne lijdende medemenschen met raad en daad hulp te bieden en leniging aan te brengen. Vooral bleek dit, toen hij in 1866 met zijn zoon en andere doctoren wedijverde, om aan ongelukkige choleralijders hulp te verlenen, eigen gevaar niet achtende.
Ook onder zijne ambtgenoten had zijn naam een goede klank.
Als medeoprigter en als voorzitter van het geneeskundig gezelschap: "mutua exercitatio in populi salutem," bewees hij door tal van redevoeringen vol van oorspronkelijke gedachten, in een sierlijk kleed gehuld, waarvan sommigen door de druk zijn verspreid, dat hij bij alle ambtsbezigheden toch door aanhoudende studie op de hoogte van zijn tijd bleef; maar vooral bewees hij dat in die menigvuldige vergaderingen van maatschappijen en instellingen tot algemeen nut, waarvan hij de voorzitter en ook de vraagbaak was.
Wat door hem als lid der provinciale staten werd verricht, behoeft bij de openbaarheid der verslagen geene vermelding; doch bij velen, die zijne krachtige stem tegen de jammeren des oorlogs gehoord hebben in de zitting van den 24 november l.l. zal het bericht van zijn dood een weemoedige indruk achterlaten.
Ook het openbaar onderwijs verliest in hem een ijverig voorstander; maar wij zouden te uitvoerig worden door de vermelding van al datgene, dat door hem schoons en edels is tot stand gebragt.
Mogen zijnen bedroefde weduwe en kinderen, zijne talrijke vereerders en vrienden zich troosten met de gedachte, dat er een waarlijk goed man is ten grave gedaald, wiens geest onder ons blijft leven en wiens werken zullen voortgaan de schoonste vruchten te dragen.

Luitjen trouwt 6 juli 1831 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 17-jarige Johanna Catharina Sonius, dochter van Jan Azoon Sonius en Lutgerdina Swaagman. Johanna is geboren 26 januari 1814 te Groningen, is overleden 19 februari 1875 te Bedum, wonende te Bedum. Johanna werd 61 jaar.

(G.A. toegang 89-116-313)
Uiterste wil van Johanna Sonius op 26 aug. 1871.
(...) Ik legateer aan mijne dochter Mevrouw Lutgerdina Schleurholts zonder beroep wonende te Bedum,
1e Eene aan mij toebehoorende behuizing met daarbij behorende eigen grond staande en gelegen te Bedum en bekend in de kadastrale stukken dier gemeente Secte D met nummer 756.
2e De vaste beklemming van 3 hectare 7 are land genaamd de Meeren aan mij toebehorende, doende jaarlijks op midwinter tot huur tien gulden, aldaar gelegen en bekend in de kadastrale stukken gemeente Bedum Sectie E Nummers 79, 80 en 81.
Ik wil dat voor dit legaat door genoemde mijnen dochter of hare wettige erfgenamen in mijne nalatenschap zal worden ingebracht de som van veertien duizend gulden.

Luitjen en Johanna hebben samen 4 kinderen:

 

1 Hieronijmus Ulferts Schleurholts is geboren 7 februari 1834 te Bedum, zie III-A.

 

2 Lutgerdina Schleurholts is geboren 1 oktober 1835 te Bedum, is overleden 16 februari 1913 te Groningen. Lutgerdina werd 77 jaar.

(G.A. toegang 90-62-196)
Verkoop door Lutgerdina Schleurholts wed. Dr Herman Rudolf Boerma te Groningen op 19-12-1882 aan de heer Reinder Jacobs van Bruggen te Bedum van een huis met erf en tuin, staande en gelegen te Bedum aldaar kadastraal bekend in de sectie D nr. 755 en 756 te zamen groot 16a 70 c.a.. Koopsom F 6200.-

Lutgerdina trouwt 16 augustus 1858 te Bedum op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Herman Rudolph Boerma, zie III-B.

 

3 Jantje Schleurholts is geboren 15 augustus 1839 te Bedum, is overleden 24 augustus 1840 te Bedum. Jantje werd 1 jaar.

 

4 Johanna Lucretia Schleurholts is geboren 15 augustus 1839 te Bedum, is overleden 29 april 1919 te Bedum. Johanna werd 79 jaar.

Johanna trouwt 24 april 1862 te Bedum op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Alphonsus Petrus Antonius Boerma, zie III-D.

 

II-B Roelf Boerma, zoon van Harm Roelfs Boerma en Maria Brongers, is geboren 3 april 1794 te Groningen, is gedoopt 18 april 1794 in de Broerkerk te Groningen door Prof. Chevallier., is overleden 5 juni 1873 te 't Zandt. Roelf werd 79 jaar.

Grafzerk 't Zandt: sedert 4 mei 1816 Med. & Art. Obstr. Doctor te 't Zandt.

Roelf trouwt 5 november 1818 te 't Zandt op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Roelina Harmanna Westendorp, dochter van Nicolaas Westendorp en Roelina Santee. Roelina is geboren 6 oktober 1799 te Sebaldeburen, is gedoopt 27 oktober 1799 te Sebaldeburen, is overleden 5 mei 1885 te 't Zandt. Roelina werd 85 jaar.

Roelf en Roelina hebben samen 9 kinderen:

 

1 Maria Harmanna Boerma is geboren 22 juni 1819 te 't Zandt, is overleden 6 augustus 1828 te 't Zandt. Maria werd 9 jaar.

 

2 Roelina Santee Boerma is geboren 13 juli 1821 te 't Zandt, is overleden 28 april 1884 te Middelstum. Roelina werd 62 jaar.

Roelina trouwt 1 oktober 1845 te 't Zandt op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Santee Nieweg, zoon van Klaas Omges Nieweg en Wibbina Iwema Santee. Jacob is geboren 21 januari 1819 te Sebaldeburen, is overleden 24 november 1894 te Middelstum, predikant. Jacob werd 75 jaar.

 

3 Nicolaus Westendorp Boerma is geboren 17 januari 1824 te 't Zandt, is overleden 14 juli 1824 te 't Zandt.

 

4 Eltica Catharina Boerma is geboren 10 mei 1825 te 't Zandt, is overleden 4 maart 1895 te Doetichem. Eltica werd 69 jaar.

Eltica trouwt 26 juni 1854 te 't Zandt op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Gerlof de Jager Meezenbroek, zoon van Menno Meezenbroek en Geertje de Jager. Gerlof is geboren 2 maart 1823 te Groningen, is overleden 29 juni 1901 te Doetichem. Gerlof werd 78 jaar.

 

5 Nicolaus Westendorp Boerma is geboren 21 september 1830 te 't Zandt, is overleden 6 januari 1914 te Groningen. Nicolaus werd 83 jaar.

Nicolaus trouwt 3 juni 1867 te Middelstum op 36-jarige leeftijd met de 33-jarige Hillegien Hopma, dochter van Jan Schuring Hopma en Aafke Menkes Schultinga. Hillegien is geboren 24 juni 1833 te Toornwerd, is overleden 1927 te Groningen. Hillegien werd 94 jaar.

 

6 Herman Rudolph Boerma is geboren 23 april 1832 te 't Zandt, zie III-B.

 

7 Jacobus Johannes Boerma is geboren 19 maart 1834 te 't Zandt, zie III-C.

 

8 Alphonsus Petrus Antonius Boerma is geboren 6 september 1836 te 't Zandt, zie III-D.

 

9 Frederik Jan Kijff Boerma is geboren 22 december 1838 te 't Zandt, is overleden 11 september 1913 te Groningen. Frederik werd 74 jaar.

 

Generatie IIIAfb. 3 - Hieronymus Ulferts Schleurholts (1834-1913).
(afb. 4) H.U. Schleurholts (1834-1913)

 

III-A Hieronijmus Ulferts Schleurholts, zoon van Luitjen Tonnis Schleurholts en Johanna Catharina Sonius, is geboren 7 februari 1834 te Bedum, is overleden 10 juni 1913 te Bedum, burgemeester en chirurgijn-vroedmeester. Hieronijmus werd 79 jaar.

Provinciale Groninger Courant 13 juni 1913:
Wij zullen hem niet weer zien, dien voor het oog nog jeugdigen grijsaard, met zijn eerwaardig aristocratisch voorkomen, die, als het weer het maar enigszins toeliet, zoo graag nog een wandeling door of buiten het dorp maakte en daarbij veler aandacht trok door zijn betrekkelijk veerkrachtigen gang.
Dezen morgen is de heer Dr. H.U. SCHLEURHOLTS na een ongesteldheid van ruim veertien dagen overleden in den ouderdom van 80 jaren.
En al die jaren -zijn studiejaren niet meegerekend- heeft hij doorgebracht in Bedum. Veel ouden van dagen heeft hij zien heengaan, geheel nieuwe geslachten zien opkomen.
Ruim 35 jaren heeft zijn geneeskundige loopbaan geduurd en bij velen stond hij als dokter hoog aangeschreven in zijn drukke en destijds moeilijke practijk.
Moeilijk toen zoo weinig wegen nog verhard waren, toen er nog geen sprake was van fiets of auto en de patiënten vaak bijna onbereikbaar waren wegens onbegaanbare paden.
Niet alleen als dokter heeft hij Bedum gediend, jarenlang was hij kerkvoogd der Hervormde gemeente, in wier kerk hem een erezetel was aangeboden, jaren voorzitter van het Dep. Bedum van de Mij. 't Nut van 't Algemeen, dat hem tot eerelid benoemde; 12 jaren is hij met groote ambitie een uitstekend lid van de Provinciale Staten geweest, 13 jaren heeft hij onder betrekkelijk moeilijke omstandigheden met ere het ambt van burgemeester bekleed. Beschermheer was hij van 't Fanfarecorps ”Concordia” alhier, en in de laatste jaren was hij ook nog lid van het Provinciaal Kerkbestuur.
In al die betrekkingen was hij en door zijn groote algemene ontwikkeling en door zijn redenaarstalent op zijn plaats.
Ofschoon hij zich in de laatste jaren weinig meer in de maatschappelijke samenleving bewoog zal zijn heengaan nog door velen gevoeld worden en zijn naam lang in herinnering blijven.
Hij ruste in vrede.

140003
(afb. 5) A.W. Uilkens (1835-1904)
 

 

Hieronijmus trouwt 31 mei 1858 te Groningen op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Afiena Wubbina Uilkens, dochter van Jacobus Albertus Uilkens en Anna Waalkens. Afiena is geboren 2 april 1835 te 't Zandt, is overleden 25 januari 1904 te Bedum. Afiena werd 68 jaar.

Hieronijmus en Afiena hebben samen 7 kinderen:

 

1 Johanna Catharina Anna Schleurholts is geboren 2 november 1859 te Bedum.

Na het overlijden van haar vader woonde Johanna als weduwe in het ouderlijk huis Ze is na de verkoop op 26
november 1913 naar Groningen vertrokken.
De erven H.U. Schleurholts verkopen op 20 september 1913 het huis aan de Grotestraat voor ƒ 6755,- aan J.J. Mekel, deurwaarder te Bedum.

Johanna trouwt 28 mei 1891 te Bedum op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Jan van Loon, zoon van Jacobus van Loon en Aafke Noordenbos. Jan is geboren 1859 te Huins, is overleden 1914 te Groningen. Jan werd hoogstens 55 jaar.

gemeente Baarderadeel

2 Anna Jacoba Alberta Schleurholts is geboren 13 augustus 1861 te Bedum, is overleden 13 maart 1862 te Bedum.

 

3 Anna Jacoba Alberta Schleurholts is geboren 28 februari 1863 te Bedum, is overleden 22 september 1958 te Amsterdam. Anna werd 95 jaar.

Anna trouwt 23 november 1882 te Bedum op 19-jarige leeftijd met de 29-jarige Menzo Tonko Tichelaar, zoon van Cornelius Jacobus Tichelaar en Tjaaktje Tonkes. Menzo is geboren 26 december 1852 te Vriescheloo, is overleden 11 januari 1928 te Zuidhorn, huisarts, wonende te Zuidhorn. Menzo werd 75 jaar.

 

4 Louis Teunis Schleurholts is geboren 21 juli 1864 te Bedum, is overleden 18 juli 1902 te Bedum door een maagbloeding in de nacht.. Louis werd 37 jaar.

 

5 Jacobus Albertus Schleurholts is geboren 6 april 1866 te Bedum, zie IV-A.

 

6 Lutgerdina Catharina Lucretia Schleurholts is geboren 18 augustus 1867 te Bedum.

Lutgerdina trouwt 8 december 1892 te Bedum op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Jacobus Pieter Cleveringa, zoon van Rudolph Pabus Cleveringa en Cecilia Tichelaar. Jacobus is geboren 17 juli 1863 te Appingedam, rechter.

 

7 Theodora Frederika Catharina Schleurholts is geboren 9 juli 1872 te Bedum.

Theodora trouwt 10 mei 1897 te Bedum op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Johan Hendrik Nanninga, zoon van Hendrik Dirk Nanninga en Trijntje Keizer. Johan is geboren 26 december 1866 te Veendam, huisarts, wonende te Schagen.

 

III-B Herman Rudolph Boerma, zoon van Roelf Boerma en Roelina Harmanna Westendorp, is geboren 23 april 1832 te 't Zandt, is overleden 9 november 1881 te Bedum, arts. Herman werd 49 jaar.

Herman Rudolf Boerma bezocht de Latijnse school van de heer Dikkema in Hoogezand en werd in 1851 ingeschreven als student in de geneeskunde aan de universiteit in Groningen.
De promotie tot docter in de geneeskunde op een dissertatie over de “Quedam de eclampsia gravidarum.” vond plaats op 2 juli 1857, een uur na die van zijn vriend en latere zwager Hieronymus Ulferts Schleurholts, die promoveerde op “Iets over de physiologische werking der Strycknine.”
Het gemeenschappelijk promotiefeest werd gegeven in de nieuwe sociëteit “De Harmonie.”
In mei 1858 promoveerden beide, en ook dr. Nicolaas Westendorp Boerma op de stellingen tot doctoren in de verloskunde. Destijds waren de onderdelen der geneeskunde, interne, heelkunde en verloskunde nog gesplitst, zodat men in ieder vak nog afzonderlijk kon promoveren.
H.R. Boerma schijnt zich eerst gevestigd te hebben in Eenrum, wat slechts kort heeft geduurd. Hij vestigde zich op aandrang van zijn ouders in Spijk.
Na het overlijden van zijn schoonvader Dr. L.T. Schleurholts trok het gezin naar Bedum om met zwager Dr. Hieronymus Ulferts Schleurholtz gezamenlijk de practijk uit te oefenen.
Voor het vertrek uit Spijk kwam boer Ubbens bij de dokter en gaf te kennen F 1000,- aan de armen te willen geven als de dokter in Spijk bleef.
Te Bedum werd het huis betrokken aan de bocht van het Boterdiep, dat in 1835 was gebouwd door Dr. L.T. Schleurholts.
Gemeenschappelijk werd een apothekersbediende Krull onderhouden, die bij toerbeurten van vijf jaren apotheek hield in een der beide doktershuizen. Deze Krull was afkomstig uit Jemgum in Oost-Friesland, een verre verwant van de familie.
Dr. R.H. Boerma overleed op 9 november 1881.
Het gezin vertrok in mei 1882 naar Groningen waar het eerste jaar een huis werd betrokken in de Rabenhauptstraat, totdat in 1893 een nieuw gebouwd huis aan de Achterweg, westelijk van het viaduct, gereed was.
Nadat de kinderen in 1905 waren uitgevlogen werd het huis in 1905 verkocht en betrok moeder Boerma het huis Parklaan, hoek Brandenburgerstraat, boszijde. In 1908 betrok zij een huis aan de Radesingel om in 1912 nog kortetijd te wonen in de Verlengde Oosterweg.

Herman trouwt 16 augustus 1858 te Bedum op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Lutgerdina Schleurholts, dochter van Luitjen Tonnis Schleurholts en Johanna Catharina Sonius. Lutgerdina is geboren 1 oktober 1835 te Bedum, is overleden 16 februari 1913 te Groningen. Lutgerdina werd 77 jaar.

(G.A. toegang 90-62-196)
Verkoop door Lutgerdina Schleurholts wed. Dr Herman Rudolf Boerma te Groningen op 19-12-1882 aan de heer Reinder Jacobs van Bruggen te Bedum van een huis met erf en tuin, staande en gelegen te Bedum aldaar kadastraal bekend in de sectie D nr. 755 en 756 te zamen groot 16a 70 c.a.. Koopsom F 6200.-

Herman en Lutgerdina hebben samen 9 kinderen:

 

1 Lodewijk Theunis Boerma is geboren 1 juli 1859 te Spijk, is overleden 13 februari 1919 te Magalan, arts. Lodewijk werd 59 jaar.

Lodewijk trouwt 27 augustus 1891 op 32-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Charlotte Wilhelmina de Vlaming. Charlotte is geboren 22 april 1864 te Brielle, is overleden 24 juni 1899 te Rembang. Charlotte werd 35 jaar. Lodewijk trouwt december 1899 te Rembang op 40-jarige leeftijd (2) met Ida Barkkey. Ida is overleden 1907 te Rembang.

 

2 Rolina Harmanna Boerma is geboren 27 februari 1862 te Spijk, onderwijzeres.

Rolina trouwt 12 maart 1890 te Groningen op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelf Boerma, zie IV-E.

 

3 Roelf Herman Boerma is geboren 23 november 1863 te Spijk, zie IV-B.

 

4 Hieronymus Ulfers Schleurholts Boerma is geboren 2 december 1866 te Spijk, zie IV-C.

 

5 Johanna Catharina Boerma is geboren 26 september 1868 te Spijk.

Johanna trouwt 19 maart 1894 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Mattheus Hefting, zoon van Nanco Roelof Hefting en Johanna Victorina Christina Tresling. Mattheus is geboren 23 april 1869 te Nieuwolda, is overleden 16 januari 1955 te Amsterdam, predikant. Mattheus werd 85 jaar.

beroep predikant 1894 Siddeburen
in 1897 naar warffum
in 1902 naar Dalen
in 1915 naar Elst
in 1937 met emeritaat

 

6 Nicolaas Jacobus Alphonsus Frederik Boerma is geboren 17 juli 1871 te Bedum, is overleden 3 februari 1962 te 's Gravenhage, is gecremeerd 8 februari 1962 te Velsen. Nicolaas werd 90 jaar.

hij werd in 1892 ingeschreven als student in de geneeskunde aan de universiteit van Groningen.
Als semi-arts werd hij assistent aan de verloskundige-gynacologische kliniek ; het artsexamen werd afgelegd in 1900.
In 1904, na een reis naar Indie, vestigde hij zich te Groningen als vrouwenarts.
In 1907 weer assistent tot 1910.
In 1919 naar Deli gegaan met de opdracht daar een vroedvrouwenschool en vrouwenkliniek te stichten. Dit plan kwam niet ten uitvoering.
Door het Gouvernement gevraagd zich beschikbaar te willen stellen tot een benoeming tot leraar in de verloskunde en gynacologie aan de school tot opleiding van Indische artsen in Batavia.
In 1920 werd deze functie aanvaard. Daar werd een vrouwenkliniek gesticht.
Bij de oprichting van de geneeskundige Hoogeschool in Batavia werd hij opgenomen in het corps der docenten.
Na terugkeer in Nederland in 1930 werd Groningen de woonplaats en na het overlijden van zijn schoonvader Den Haag (Prins Mauritslaan)

Nicolaas trouwt 2 september 1910 te Groningen op 39-jarige leeftijd met de 30-jarige Hesje Alberta Kooij, dochter van Klaas Kooij en Jantje Engberta Kappers. Hesje is geboren 4 april 1880 te Groningen, is overleden 7 juli 1940 te Den Haag. Hesje werd 60 jaar.

 

7 Lucretia Johanna Boerma is geboren 13 mei 1873 te Bedum, is overleden 19 juli 1947 te Bilthoven. Lucretia werd 74 jaar.

Lucretia trouwt 26 juli 1899 te Groningen op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Everhardus Bouwman, zoon van Leendert Edzes Bouwman en Mietje Molema. Everhardus is geboren 23 november 1869 te Noorddijk, leraar.

 

8 Jacobus Johannes Boerma is geboren 31 december 1874 te Bedum, zie IV-D.

 

9 Jan Boerma is geboren 17 februari 1877 te Bedum, is overleden 24 maart 1877 te Bedum.

 

III-C Jacobus Johannes Boerma, zoon van Roelf Boerma en Roelina Harmanna Westendorp, is geboren 19 maart 1834 te 't Zandt, is overleden 5 december 1903 te Groningen, predikant. Jacobus werd 69 jaar.

Jacobus trouwt 16 januari 1862 te Veendam op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Frouke Steenhuisen, dochter van Evert Lammerts Steenhuisen en Trijntje Harms Bosscher. Frouke is geboren 17 juli 1837 te Veendam, is overleden 28 augustus 1888 te Rheden. Frouke werd 51 jaar.

Jacobus en Frouke hebben samen 7 kinderen:

 

1 Catharina Martha Boerma is geboren 27 januari 1863 te Augsbuurt, is overleden 21 augustus 1883 te Nieuwolda, onderwijzeres. Catharina werd 20 jaar.

 

2 Roelf Boerma is geboren 22 januari 1865 te Augsbuurt, zie IV-E.

 

3 Roelina Harmanna Jacoba Margaretha Boerma is geboren 19 augustus 1866.

 

4 Lambertha Paulina Boerma is geboren 1 mei 1868, is overleden april 1943 te Groningen. Lambertha werd 74 jaar.

 

5 Everhard Frederik Boerma is geboren 2 juli 1870 te Nieuwolda.

 

6 Nicolaas Westendorp Boerma is geboren 6 april 1872 te Nieuwolda.

Nicolaas trouwt 1 juni 1898 te Groningen op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Henderina Johanna Cremer, dochter van Johannes Swaagman Cremer en Annegiena Kornelia Limborgh. Henderina is geboren 8 maart 1876 te Garrelsweer.

 

7 Herman Rudolph Boerma is geboren 2 december 1873 te Nieuwolda.

Herman trouwt 8 mei 1901 te Groningen op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertruida Margaretha Smit, dochter van Jan Hendrik Smit en Geertjen Sijpkens. Geertruida is geboren 2 februari 1878 te Groningen.

 

III-D Alphonsus Petrus Antonius Boerma, zoon van Roelf Boerma en Roelina Harmanna Westendorp, is geboren 6 september 1836 te 't Zandt, is overleden 9 juli 1889 te Kantens, predikant o.a. te Kantens. Alphonsus werd 52 jaar.

Alphonsus trouwt 24 april 1862 te Bedum op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Lucretia Schleurholts, dochter van Luitjen Tonnis Schleurholts en Johanna Catharina Sonius. Johanna is geboren 15 augustus 1839 te Bedum, is overleden 29 april 1919 te Bedum. Johanna werd 79 jaar.

Alphonsus en Johanna hebben samen 7 kinderen:

 

1 Roelf Herman Boerma is geboren 16 juni 1864 te Saaksum, is overleden 1 augustus 1950 te Groningen, arts. Roelf werd 86 jaar.

Dokter R.H. Boerma.
In de ouderdom van 86 jaar is dinsdag hier te stede overleden dokter R.H. Boerma. Dokter B. die o.m. de praktijk uitoefende in Ter Apel en in Bedum, kwam als rustend arts in 1923 naar Groningen. Ook in onze stad nam hij op velerlei gebied weldra een vooraanstaande plaats in. Zo was hij een actief lid van de gezondheidscommissie, van welke organisatie hij ook voorzitter was, bestuurslid van de maatschappij tot verbetering der woningtoestanden, voogd van het Pelster Gasthuis, lid van het College van Regenten der Strafgevangenis en lid van de commissie belast met het toezicht op de Kerkelijke goederen. De overledene was ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De teraardebestelling vindt Zaterdagmorgen 11 1/2 uur plaats op het Esserveld.

Nieuwsblad van het Noorden van maandag 7 augustus:
Teraardebestelling R.H. Boerma.
Een vrij grote schare familieleden en vrienden begeleidde Zaterdagmiddag op Esserveld wijlen dokter R. H. Boerma, rustend geneesheer te Bedum op diens laatste gang.
Nadat de kist in de met vele bloem­stukken omkranste groeve was weg­gezonken, gewaagde ds C. W. Coolsma als oud vriend van de grote dankbaarheid, welke men de overledene ver­schuldigd is. Wat hij deed, deed hij nimmer met het koele verstand alleen, doch met zijn liefdevol hart tevens. De spreker stipte aan, wat wijlen dokter Boerma, de “oude dokter”, zoals men hem algemeen noemde, deed voor het Pelstergasthuis, de Vrijzinnig Hervormden, de reclassering en het gevan­geniswezen. Zijn vrienden genoten steeds van zijn grote vriendelijkheid en liefde.
De thans overledene deed wat hij kon, zo zei ds Coolsma verder en meer dan hij behoefde te doen. Voor slechts weinigen is het weggelegd, dat aan hun groeve gezegd kan worden: Dit leven was af en voleindigd.
Nadat de spreker het Onze Vader had voorgebeden, dankte de heer L. Th. Schleurholts Boerma uit Utrecht voor de belangstelling en eer zijn broer bewezen.

Roelf trouwt 17 september 1891 te Tietjerksteradeel op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Paulina Theodora Maria van Leeuwen. Paulina is geboren 22 juli 1866 te Kampen, is overleden 4 januari 1948 te Groningen. Paulina werd 81 jaar.

 

2 Johanna Catharina Lucretia Boerma is geboren 14 december 1865 te Saaksum, is overleden 28 mei 1952 te Groningen. Johanna werd 86 jaar.

Johanna trouwt 21 januari 1891 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Isaäc Busch Keiser, zoon van Johan Gerard Busch Keiser en Everdina Cornelia Tijl. Isaäc is geboren 22 februari 1862 te Ulrum, is overleden 27 november 1930 te Groningen, predikant. Isaäc werd 68 jaar.

Predikant in 1891 te Ter Apel
in 1893 naar Dwingelo
in 1898 naar Wognum
in 8-3-1903 naar Bedum
op 15-11-1923 met emeritaat.

 

3 Roelina Harmanna Boerma is geboren 21 juni 1867 te Saaksum.

Roelina trouwt 29 juli 1895 te Groningen op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Roelof Vorenkamp, zoon van Egbert Vorenkamp en Sjoukje de Leeuw. Roelof is geboren 28 december 1867 te Rottum, predikant, wonende te Wapenveld.

 

4 Lutgerdina Afiena Boerma is geboren 17 juli 1869 te Garsthuizen, is overleden 21 mei 1889 te Kantens. Lutgerdina werd 19 jaar.

 

5 Louis Theunis Schleurholts Boerma is geboren 2 juni 1871 te Garsthuizen, wonende te Utrecht.

Louis trouwt 28 oktober 1909 te Vreeswijk op 38-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Anna Maria Verschoof, dochter van Hendrik Christiaan Geurt Verschoof en Geertruida Polman. Anna is geboren 1888 te Utrecht.

 

6 Jacobus Johannes Boerma is geboren 24 juni 1874 te Garsthuizen, is overleden oktober 1944 te Velp. Jacobus werd 70 jaar.

Jacobus trouwt 16 april 1903 te Groningen op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Geessien de Leeuw, dochter van Okke de Leeuw en Jantje Kreiter. Geessien is geboren 14 mei 1877 te Midwolda.

 

7 Eltica Catharina Boerma is geboren 10 december 1879 te Kantens, is overleden 10 januari 1894. Eltica werd 14 jaar.

 

Generatie IV

IV-A Jacobus Albertus Schleurholts, zoon van Hieronijmus Ulferts Schleurholts en Afiena Wubbina Uilkens, is geboren 6 april 1866 te Bedum, is overleden 6 december 1927 te Ezinge, arts te Ezinge. Jacobus werd 61 jaar.

Provinciale Groninger Courant 14-12-1927:
Uitvaart J.A. Schleurholts.
Onder grote belangstelling vond gisteren op de algemene begraafplaats te Ezinge de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van de heer J.A. Schleurholts.
Niet alleen vele inwoners der gemeente, doch ook vele anderen waren van heind en ver opgekomen om de overledene de laatste eer te bewijzen.
Onder meer waren vertegenwoordigd het college van burgemeester en wethouders, waarvan de overledene lid was, alle leden van de gemeenteraad, de leden van de gezondheidscommissie, zetelende in Zuidhorn, waarvan de overledene voorzitter was, geneesheren uit naburige gemeenten, bestuursleden van de vereniging “Het plaatselijk nut”, de bestuursleden der bouwvereniging, van welke corporatie de overledene eveneens voorzitter was, alle hoofden der O.L. scholen, benevens andere gemeente ambtenaren.
Aan het graf werd gesproken door de burgemeester der gemeente Ezinge, die in treffende woorden schetste het vele goede in dat Dr. Schleurholts als lid van de gemeenteraad en als wethouder voor deze gemeente had gedaan om te eindigen met het uitspreken van bemoedigende en troostvolle woorden tot de zo zwaar getroffen familie.
De heer Bruijel te Tolbert, schetste als plaatsvervangend voorzitter der gezondheidscommissie eveneens de vele verdiensten van de heer Schleurholts en memoreerde hoe onder voorzitterschap van dr. Schleurholts de gezondheidscommissie in betekenis is toegenomen.
Een zwager van de overledene, Mr. F. van Calcar te Ezinge dankte namens de familie voor de betoonde belangstelling.
Een schat van bloemen en kransen dekte de baar.

Jacobus trouwt 18 november 1903 te Ezinge op 37-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertruida Elsje van Calcar, dochter van Coert van Calcar en Wietske Iwema. Geertruida is geboren 15 oktober 1876 te Ezinge, is overleden 27 april 1945 te Meeden. Geertruida werd 68 jaar.

Jacobus en Geertruida hebben samen 4 kinderen:

 

1 Wia Afina Schleurholts is geboren 7 maart 1905 te Ezinge, is overleden 16 juni 1907 te Groningen. Wia werd 2 jaar.

 

2 Hieronymus Ulferts Schleurholts, zie V-A.

 

3 Wia Afiena Geertruida Schleurholts  

Wia trouwt met Steven Jochems

 

4 Afina Wubbina Schleurholts.

 

IV-B Roelf Herman Boerma, zoon van Herman Rudolph Boerma en Lutgerdina Schleurholts, is geboren 23 november 1863 te Spijk, is overleden 6 maart 1928 te Groningen, arts. Roelf werd 64 jaar.

1882 Ingeschreven als student geneeskunde.
1890 Arts in Grijkskerk.
1902 Dresden (opleiding voor verloskunde)
1903 Zwolle.
1916 Baflo
1925 Groningen

Op grafzerk in Bedum staat "Laatst Arts te Baflo"

Roelf trouwt 2 mei 1895 te Grijpskerk op 31-jarige leeftijd met de 20-jarige Hendrika Catharina Teenstra, dochter van Pieter Aedsge Teenstra en Grietje Lubbers Poll. Hendrika is geboren 28 december 1874 te Niehove, is overleden 11 mei 1931 te Groningen. Hendrika werd 56 jaar.

Roelf en Hendrika hebben samen een kind:

 

1 Margaretha Boerma is geboren 25 oktober 1909 te Zwolle.

Margaretha trouwt 12 augustus 1931 te Bergen N.H. op 21-jarige leeftijd met Reinhard Marius de Haan. Reinhard is overleden 21 mei 1945 te Den Haag.

 

IV-C Hieronymus Ulfers Schleurholts Boerma, zoon van Herman Rudolph Boerma en Lutgerdina Schleurholts, is geboren 2 december 1866 te Spijk, officier der artillerie KNIL.

Hij genoot zijn opleiding aan de Kon. Mil. Academie in Breda.
1890 naar N.O.I.
Aug. 1894 gewond bij de overval op Lombok
1895 naar Nederland ter genezing.
1896 terug naar N.O.I. Leerar wiskunde in Semarang, later Batavia.
1926 Den Haag, Vivienstraat.

Hieronymus trouwt 18 november 1893 te Ambarava op 26-jarige leeftijd met de 18-jarige Hermine Eduardina de Bruyn Prince, dochter van Pieter Marcus Lambertus de Bruyn Prince en Pailine Brocx. Hermine is geboren 14 januari 1875.

Hieronymus en Hermine hebben samen 3 kinderen:

 

1 Pauline Henriette Boerma is geboren 1 juni 1898 te Magalan.

Pauline trouwt te Batavia met Willem Eeuwoud Hoogewerff. Willem is geboren 7 juli 1891 te Medan.

 

2 Herman Rudolf Schleurholts Boerma is geboren 1 december 1899 te Semarang, zie V-B.

 

3 Pieter Merkus Lambertus Schleurholts Boerma is geboren 8 augustus 1903 te Batavia, zie V-C.

 

IV-D Jacobus Johannes Boerma, zoon van Herman Rudolph Boerma en Lutgerdina Schleurholts, is geboren 31 december 1874 te Bedum, is overleden 14 april 1923 te Batavia. Jacobus werd 48 jaar.

Hij werd in 1895 ingeschreven als student in de rechten aan de universiteit van Groningen, waar hij in 1900 promoveerde op de stellingen.
Daarna vertrok hij naar Leiden, om zich voor te bereiden voor de dienst bij de rechterlijke macht in Indie.
Hij vertrok naar Indie en doorliep verschillende rangen, waar hij dienst deed te Batavia, Makassar, Medan, Poerwokerto, Banjoemaas, Soerabaya en Batavia.
In 1923 overleed hij en werd begraven op Laanhof (Djatibaroe)

Jacobus trouwt 9 juni 1913 te Groningen op 38-jarige leeftijd met de 31-jarige Hester Alberta Uilkens, dochter van Wubbo Jacobus Albertus Harmannus Uilkens en Catharina Roelina Frouka Kappers. Hester is geboren 3 maart 1882 te Groningen.

Jacobus en Hester hebben samen een kind:

 

1 Froukje Catharina Boerma is geboren 3 maart 1914 te Buitenzorg.

 

IV-E Roelf Boerma, zoon van Jacobus Johannes Boerma en Frouke Steenhuisen, is geboren 22 januari 1865 te Augsbuurt, arts.

Roelf trouwt 12 maart 1890 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Rolina Harmanna Boerma, dochter van Herman Rudolph Boerma en Lutgerdina Schleurholts. Rolina is geboren 27 februari 1862 te Spijk, onderwijzeres.

Roelf en Rolina hebben samen 3 kinderen:

 

1 Froukje Catharina Boerma is geboren 25 januari 1891 te Zuidhorn.

Froukje trouwt 23 juli 1925 te Batavia op 34-jarige leeftijd met de 46-jarige Reinier Hattink. Reinier is geboren 23 mei 1879 te Bergum.

 

2 Lutgerdina Johanna Lucretia Boerma is geboren 9 maart 1892 te Zuidhorn, is overleden 8 december 1923. Lutgerdina werd 31 jaar.

Lutgerdina trouwt 4 november 1919 te Haarlem op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Hans Poortman. Hans is geboren 8 juli 1895 te Groningen.

 

3 Hermina Marie Emillie Boerma is geboren 17 augustus 1894 te Zuidhorn, is overleden 13 april 1935 te Den Haag. Hermina werd 40 jaar.

Hermina trouwt 9 september 1920 op 26-jarige leeftijd met de 37-jarige Johannes Denijs. Johannes is geboren 5 juni 1883 te Utrecht.

 

Generatie V

V-A Hieronymus Ulferts Schleurholts, zoon van Jacobus Albertus Schleurholts en Geertruida Elsje van Calcar

Hieronymus met Margje Koba Grootenhuis, dochter van Jan Hendrik Grootenhuis en Geesje van der Woude

Hieronymus en Margje hebben samen 4 kinderen:

 

1 Geertruida Elsje Schleurholts  

Geertruida trouwt  met Henricus Lubbers

 

2 Hieronymus Ulferts Schleurholts, zie VI-A.

 

3 Geesje Antje Schleurholts  

Geesje is gehuwd met Allard Warner Venstra 

 

4 Jan Hendrik Schleurholts, zie VI-B.

 

V-B Herman Rudolf Schleurholts Boerma, zoon van Hieronymus Ulfers Schleurholts Boerma en Hermine Eduardina de Bruyn Prince, is geboren 1 december 1899 te Semarang.

Herman trouwt met Maria Helena van den Bogert, dochter van Arie van den Bogert en Johanna Wilhelmina van Loon

Herman en Maria hebben samen een kind:

 

1 Anna Marijke Boerma  

 

V-C Pieter Merkus Lambertus Schleurholts Boerma, zoon van Hieronymus Ulfers Schleurholts Boerma en Hermine Eduardina de Bruyn Prince

Pieter was gehuwd met Lumina Jacoba Koops Dekker

Pieter en Lumina hebben samen een kind:

 

1 Dieuwerke Schleurholts Boerma.

 

Generatie VI

VI-A Hieronymus Ulferts Schleurholts, zoon van Hieronymus Ulferts Schleurholts en Margje Koba Grootenhuis

Hieronymus trouwt met Maria Johanna Hanssens

Hieronymus en Maria hebben samen 3 kinderen:

 

1 Annemiek Schleurholts.

Annemiek is partner van Peter Harmen van der Brug 

 

2 Ronald Willem Schleurholts

 

3 Hanneloes Schleurholts

Hanneloes is partner van Koen Hengeveld 

 

VI-B Jan Hendrik Schleurholts, zoon van Hieronymus Ulferts Schleurholts en Margje Koba Grootenhuis

Jan trouwt  met  Linda Keuris 

 

 

 


Noten

     Dit overzicht is gemaakt op maandag 20 september 2004 met Haza-21 versie 3.1.0.4050.20040630 door A. van der Laan, Emmalaan 22, 9781 EB BEDUM.

1) Jantje trouwt (kerk) 24 juni 1798 te Bedum met Hijpke.

2) Hijpke Louwes Werkman, zoon van Louwe Jans en Grietje Hiepkes. Hijpke is gedoopt 15 oktober 1771 te Sauwerd, is overleden 27 november 1801, chirurgijn-vroedmeester. Hijpke werd hoogstens 30 jaar.

3) Jacob trouwt 29 september 1853 te Delfzijl met Catharina.

4) Catharina Arnoldina Stuivinga. Catharina is geboren februari 1824 te Hoogezand.


Afbeeldingen

1) Hieronymus Ulferts Schleurholts (1778-1858), schilderij door J.E. de Groot rond 1845 (© Historische Vereniging gemeente Bedum)

2) Jantje Luitjens Wijk (1772-1858), schilderij door J.E. de Groot rond 1845 (Foto: Evert de Boer, © Historische Vereniging gemeente Bedum)

3) Luitjen Tonnis Schleurholts (1806-1870), portret rond 1865 (Foto: Evert de Boer, © Historische Vereniging gemeente Bedum)

4) Hieronijmus Ulferts Schleurholts (1834-1913), schilderij door A.C.G. Goudschaal rond 1900 (Foto: Evert de Boer, © Historische Vereniging gemeente Bedum)

5) Afiena Wubbina Uilkens (1835-1904), schilderij door A.C.G. Goudschaal rond 1900 (Foto: Evert de Boer, © Historische Vereniging gemeente Bedum)


Index

Bakker

Jan (1858-?) I-A.

Barkkey

Ida (?-1907) III-B.1.

Boerma

Alphonsus Petrus Antonius (1836-1889) II-A.4, III-D; Anna Marijke (1943-?) V-B.1; Catharina Martha (1863-1883) III-C.1; Dieuwerke Schleurholts (1936-?) V-C.1; Eltica Catharina (1825-1895) II-B.4; Eltica Catharina (1879-1894) III-D.7; Everhard Frederik (1870-?) III-C.5; Frederik Jan Kijff (1838-1913) II-B.9; Froukje Catharina (1891-?) IV-E.1; Froukje Catharina (1914-?) IV-D.1; Harm Roelfs (1746-1811) I-B; Herman Rudolf Schleurholts (1899-?) V-B; Herman Rudolph (1832-1881) II-A.2, III-B; Herman Rudolph (1873-?) III-C.7; Hermina Marie Emillie (1894-1935) IV-E.3; Hieronymus Ulfers Schleurholts (1866-?) IV-C; Jacobus Johannes (1834-1903) III-C; Jacobus Johannes (1874-1944) III-D.6; Jacobus Johannes (1874-1923) IV-D; Jan (1877-1877) III-B.9; Johanna Catharina (1868-?) III-B.5; Johanna Catharina Lucretia (1865-1952) III-D.2; Lambertha Paulina (1868-1943) III-C.4; Lodewijk Theunis (1859-1919) III-B.1; Louis Theunis Schleurholts (1871-?) III-D.5; Lucretia Johanna (1873-1947) III-B.7; Lutgerdina Afiena (1869-1889) III-D.4; Lutgerdina Johanna Lucretia (1892-1923) IV-E.2; Margaretha (1909-?) IV-B.1; Maria Harmanna (1819-1828) II-B.1; N.N. (1791-?) I-B.1; Nicolaas Jacobus Alphonsus Frederik (1871-1962) III-B.6; Nicolaas Westendorp (1872-?) III-C.6; Nicolaus Westendorp (1824-1824) II-B.3; Nicolaus Westendorp (1830-1914) II-B.5; Pauline Henriette (1898-?) IV-C.1; Pieter Merkus Lambertus Schleurholts (1903-?) V-C; Roelf (1794-1873) II-B; Roelf (1865-?) III-B.2, IV-E; Roelf Harms (?-1760) I-B; Roelf Herman (1863-1928) IV-B; Roelf Herman (1864-1950) III-D.1; Roelina Harmanna (1867-?) III-D.3; Roelina Harmanna Jacoba Margaretha (1866-?) III-C.3; Roelina Santee (1821-1884) II-B.2; Rolina Harmanna (1862-?) III-B.2, IV-E.

Bogert, van den

Arie (?-?) V-B; Maria Helena (1910-?) V-B.

Bosscher

Trijntje Harms (?-?) III-C.

Bouwman

Everhardus (1869-?) III-B.7; Leendert Edzes (?-?) III-B.7.

Brocx

Pailine (?-?) IV-C.

Brongers

Johannes (1729-1765) I-B; Maria (1754-1819) I-B.

Brouwers

Maaijke (?-?) I-A.8.

Brug, van der

Peter Harmen (1967-) VI-A.1.

Bruyn Prince, de

Hermine Eduardina (1875-?) IV-C; Pieter Marcus Lambertus (?-?) IV-C.

Calcar, van

Coert (1851-1922) IV-A; Geertruida Elsje (1876-1945) IV-A.

Cleveringa

Jacobus Pieter (1863-?) III-A.6; Rudolph Pabus (?-?) III-A.6.

Corstius

Melchior (?-?) I-A.1; Melchior (1804-1859) I-A.1.

Cremer

Henderina Johanna (1876-?) III-C.6; Johannes Swaagman (?-?) III-C.6.

Dekker

Lumina Jacoba Koops (?-?) V-C.

Denijs

Johannes (1883-?) IV-E.3.

Eikema

Jacob (1807-1875) I-A.8; Johannes (?-?) I-A.8.

Giffen, van

Abigaïl (?-?) I-A.1.

Grootenhuis

Jan Hendrik (1884-1969) V-A; Margje Koba (1916-) V-A.

Haan, de

Reinhard Marius (?-1945) IV-B.1.

Hanssens

Maria Johanna (1945-) VI-A.

Hattink

Reinier (1879-?) IV-E.1.

Hazekamp

Henk (1968-) VI-B.1.

Hefting

Mattheus (1869-1955) III-B.5; Nanco Roelof (?-?) III-B.5.

Hengeveld

Koen (1971-) VI-A.3.

Hiepkes

Grietje (?-?) *2.

Hoogewerff

Willem Eeuwoud (1891-?) IV-C.1.

Hopma

Hillegien (1833-1927) II-B.5; Jan Schuring (?-?) II-B.5.

Iwema

Wietske (1852-1925) IV-A.

Jager Meezenbroek, de

Gerlof (1823-1901) II-B.4.

Jager, de

Geertje (?-?) II-B.4.

Jans

Louwe (?-?) *2.

Jochems

Steven (1913-1974) IV-A.3.

Kappers

Catharina Roelina Frouka (?-?) IV-D; Jantje Engberta (?-?) III-B.6.

Keiser

Isaäc Busch (1862-1930) III-D.2; Johan Gerard Busch (?-?) III-D.2.

Keizer

Trijntje (?-?) III-A.7.

Keuris

Linda (1951-) VI-B.

Kijff

Gesina (1729-1818) I-B.

Kooij

Hesje Alberta (1880-1940) III-B.6; Klaas (?-?) III-B.6.

Kreiter

Jantje (?-?) III-D.6.

Leeuw, de

Geessien (1877-?) III-D.6; Okke (?-?) III-D.6; Sjoukje (?-?) III-D.3.

Leeuwen, van

Paulina Theodora Maria (1866-1948) III-D.1.

Limborgh

Annegiena Kornelia (?-?) III-C.6.

Loon, van

Jacobus (?-?) III-A.1; Jan (1859-1914) III-A.1; Johanna Wilhelmina (?-?) V-B.

Lubbers

Henricus (1934-) V-A.1.

Meezenbroek

Menno (?-?) II-B.4.

Molema

Mietje (?-?) III-B.7.

Nanninga

Hendrik Dirk (?-?) III-A.7; Johan Hendrik (1866-?) III-A.7.

Nieweg

Jacob Santee (1819-1894) II-B.2; Klaas Omges (1789-?) II-B.2.

Noordenbos

Aafke (?-?) III-A.1.

Poll

Grietje Lubbers (?-?) IV-B.

Polman

Geertruida (?-?) III-D.5.

Poortman

Hans (1895-?) IV-E.2.

Santee

Roelina (1770-1847) II-B; Wibbina Iwema (1794-?) II-B.2.

Schleurholts

Afina Wubbina (1917-1956) IV-A.4; Anna Jacoba Alberta (1861-1862) III-A.2; Anna Jacoba Alberta (1863-1958) III-A.3; Annemiek (1970-) VI-A.1; Frederik Willem (1807-1807) I-A.4; Frederik Willem (1810-1812) I-A.6; Frederika Maria (1812-1812) I-A.7; Frederika (1808-1808) I-A.5; Frederika (1813-1853) I-A.8; Friederich (1742-1811) I-A; Geertruida Elsje (1940-) V-A.1; Geesje Antje (1946-) V-A.3; Hanneloes (1976-) VI-A.3; Harmina (1802-1881) I-A.1; Hieronijmus Ulferts (1834-1913) III-A; Hieronymus Ulferts (1778-1858) I-A; Hieronymus Ulferts (1909-1984) V-A; Hieronymus Ulferts (1941-) VI-A; Jacobus Albertus (1866-1927) IV-A; Jan Hendrik (1948-) VI-B; Jantje (1839-1840) II-A.3; Johanna Catharina Anna (1859-?) III-A.1; Johanna Lucretia (1839-1919) II-A.4, III-D; Louis Teunis (1864-1902) III-A.4; Luitjen (1804-1805) I-A.2; Luitjen Tonnis (1806-1870) II-A; Lutgerdina Catharina Lucretia (1867-?) III-A.6; Lutgerdina (1835-1913) II-A.2, III-B, IV-B, IV-C, IV-D, IV-E; Ronald Willem (1972-) VI-A.2; Theodora Frederika Catharina (1872-?) III-A.7; Wia Afiena Geertruida (1914-1998) IV-A.3; Wia Afina (1905-1907) IV-A.1.

Schultinga

Aafke Menkes (?-?) II-B.5.

Sijpkens

Geertjen (?-?) III-C.7.

Smit

Geertruida Margaretha (1878-?) III-C.7; Jan Hendrik (?-?) III-C.7.

Sonius

Jan Azoon (1773-1842) II-A; Johanna Catharina (1814-1875) II-A.

Steenhuisen

Evert Lammerts (?-?) III-C; Frouke (1837-1888) III-C.

Stoffers

Jantien (?-1760) I-B.

Stuivinga

Catharina Arnoldina (1824-?) I-A.8, *4.

Swaagman

Lutgerdina (1779-?) II-A.

Teenstra

Hendrika Catharina (1874-1931) IV-B; Pieter Aedsge (?-?) IV-B.

Tichelaar

Cecilia (?-?) III-A.6; Cornelius Jacobus (?-?) III-A.3; Menzo Tonko (1852-1928) III-A.3.

Tijl

Everdina Cornelia (?-?) III-D.2.

Tonkes

Tjaaktje (?-?) III-A.3.

Tonnis

Luitje (?-1815) I-A.

Tresling

Johanna Victorina Christina (?-?) III-B.5.

Uilkens

Afiena Wubbina (1835-1904) III-A; Hester Alberta (1882-?) IV-D; Jacobus Albertus (1805-?) III-A; Wubbo Jacobus Albertus Harmannus (?-?) IV-D.

Ulfferts

Harmanna (1751-1828) I-A.

Venstra

Allard Warner (1944-) V-A.3.

Verschoof

Anna Maria (1888-?) III-D.5; Hendrik Christiaan Geurt (?-?) III-D.5.

Vlaming, de

Charlotte Wilhelmina (1864-1899) III-B.1.

Vorenkamp

Egbert (?-?) III-D.3; Roelof (1867-?) III-D.3.

Waalkens

Anna (1805-?) III-A.

Werkman

Hijpke Louwes (1771-1801) I-A, *2.

Westendorp

Nicolaas (1773-1836) II-B; Roelina Harmanna (1799-1885) II-B.

Wijk

Jantje Luitjens (1772-1858) I-A.

Willems

Diewerke (?-1815) I-A.

Woldenga

Evert (1858-?) I-A.

Woude, van der

Geesje (1891-1923) V-A.

* verwijzing naar noot.

 

opmaak: Haza-21 versie 3.1.0.4050.20040630